1. ഫലപാകാന്തം

    1. നാ.
    2. കായ്മൂക്കുമ്പോൾ നശിക്കുന്ന സസ്യം (നെല്ല്, ചാമ മുതലായവപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക