1. ഫലപ്രദം

    1. നാ.
    2. ഫലം നൽകുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക