1. ഫലവൃക്ഷം

    1. നാ.
    2. കായ്ക്കുന്ന മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക