1. ഫലശ്രൂതി

    1. നാ.
    2. ഗ്രന്ഥം സേ്താത്രം മുതലായവ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനത്തെപ്പറ്റി അവയുടെ അവസാനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക