1. ഫലസമ്പത്ത്

    1. നാ.
    2. ഫലങ്ങളുടെ ആധിക്യം 2. വിജയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക