1. ഫലഹാരി1

  1. നാ.
  2. കായ്ശേഖരിക്കുന്നവൻ
  3. ഫലങ്ങൾ അപഹരിക്കുന്നവൻ
 2. ഫലഹാരി2

  1. നാ.
  2. ദുർഗ, ഭദ്രകാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക