1. ഫലഹീന

    1. വി.
    2. ഫലമില്ലാത്ത, പ്രയോജനമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക