1. ഫലാഢ്യ

    1. വി.
    2. ധാരാളം കായുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക