1. ഫലാന്തം

    1. നാ.
    2. കായുണ്ടാകുന്നതോടെ നശിക്കുന്ന സസ്യം
    3. ഇല്ലി, മുള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക