1. ഫലാപേക്ഷ

    1. നാ.
    2. ഫലത്തെ കാത്തിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക