1. ഫലിതാശൻ

    1. നാ.
    2. ആശ ഫലിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക