1. ഫലിത1

  1. വി.
  2. ഫലമുള്ള, കായ്ച്ച
  3. ഫലിച്ച, ലബ്ധമായ
 2. ഫലിത2

  1. നാ.
  2. തീണ്ടാർന്ന സ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക