1. ഫലീകരണം

    1. നാ.
    2. ചേറൽ
    3. ഫലമുണ്ടാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക