1. ഫല്ഗുന

    1. വി.
    2. പാടലവർണമായ (ചെമന്ന)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക