1. ഫല്യം

    1. നാ.
    2. പുഷ്പം, പൂവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക