1. ഫാണി

  1. നാ.
  2. ചക്കരപ്പാവ്, ഉണ്ടശ്ശർക്കര, കരംഭം
  3. തൈരിൽ മാവുകുഴച്ചത്
 2. ഫണി

  1. നാ.
  2. രാഹു
  3. സർപ്പം
  4. കർപ്പൂരത്തുളസി
  5. പതഞ്ജലി
  6. നാഗതാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക