1. ഫാണ്ഡം

    1. നാ.
    2. ഫണ്ഡം (വയറ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക