1. ഫാലം

  1. നാ.
  2. ഉഴുതവയൽ
  3. നെറ്റി
  4. കൂട്ടം
  5. പരിച
  6. മാതള നാരകം
  7. കൊഴുവ്
  8. തുണി (വസ്ത്രം നാലിനമുള്ളതിൽ ഒന്ന്)
  9. കത്തിയുടെയോ വാളിൻറെയോ അലക്, അമ്പിൻറെ മുന
  10. തലമുടി നടുവില്വച്ച് ഇരുവശത്തേക്കും പകുക്കൽ
  11. ഒരിനം തൂമ്പ
 2. ഫലം

  1. നാ.
  2. വൃഷണം
  3. സന്താനം
  4. പ്രയോജനം
  5. മലങ്കാര
  6. കുടകപ്പാല
  7. ലാഭം
  8. ത്രിഫല
  9. തക്കോലം
  10. ജാതിക്ക
  11. ഒരു മരുന്ന്
  12. ഫലവൃക്ഷം
  13. പലക
  14. കായ്, പഴം
  15. സാധ്യം
  16. പുണ്യം
  17. ഉത്പന്നം
  18. ഫലകം (പരിച)
  19. വാളിൻറെ മൂർച്ച, മുന
  20. കൊഴുവ്
  21. ഋതുരക്തം
 3. ഫുല്ലം

  1. നാ.
  2. വിരിഞ്ഞത്
  3. വിടർന്ന പൂവ്
  4. വിടർന്ന പൂക്കൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക