1. ഫാല്ഗുനാനുജൻ

    1. നാ.
    2. ഫല്ഗുനൻറെ അനുജൻ (നകുലൻ, സഹദേവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക