1. ഫാല്ഗുനൻ

  1. നാ.
  2. ഫല്ഗുനൻ
 2. ഫല്ഗുനൻ

  1. നാ. പുരാണ.
  2. ഇന്ദ്രൻ
  3. അർജുനൻ (ഫാല്ഗുനമാസത്തിൽ ഫല്ഗുനി (ഉത്രം) നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക