1. ഫുത്കരം

    1. നാ.
    2. അഗ്നി
  2. ഫുത്കാരം

    1. നാ.
    2. ചീറ്റൽ, ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ വായു ശക്തിയായി പുറത്തുവിടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക