1. ഫുല്ലം

    1. നാ.
    2. വിരിഞ്ഞത്
    3. വിടർന്ന പൂവ്
    4. വിടർന്ന പൂക്കൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക