1. ഫേനപിണ്ഡം

    1. നാ.
    2. ശൂന്യം
    3. കുമിളക്കൂട്ടം, പത
    4. വ്യർഥമായ അവലംബം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക