1. ഫേനില

    1. വി.
    2. പതയുന്ന, പതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക