1. ഫേരണ്ഡം

    1. നാ.
    2. കുറുക്കൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക