1. ഫേരവം

    1. നാ.
    2. കള്ളം
    3. ഊളൻ, കുറുക്കൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക