1. ഫർഫരീക

    1. നാ.
    2. ചെരിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക