1. ഫർഫരീകം

    1. നാ.
    2. കൈപ്പടം
    3. മാർദവം
    4. ഇളംകമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക