1. ബംഹിഷ്ഠ

    1. വി.
    2. പെരുകിയ
    3. ഏറ്റവും ബഹുലമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക