1. ബക

  1. നാ. പുരാണ.
  2. സുമാലിക്കു കേതുമതിയിലുണ്ടായ പുത്രി (രാവണൻറെ പേരമ്മ, ഖരൻറെ മാതാവ്)
 2. ഭാക്

  1. വി.
  2. (സമാസാന്തത്തിൽ) പങ്കുകൂടുന്ന, അനുഭവിക്കുന്ന (പ്ര.) ഗുണഭാക് = ഗുണത്തിൽ പങ്കുള്ള
 3. ബാക

  1. വി.
  2. ബകത്തെ സംബന്ധിച്ച. ബാകം = കൊക്കിൻകൂട്ടം
 4. ചിബി, -ബു(ക)

  1. നാ.
  2. ചിബുകം, താടി
 5. ഭഗി

  1. വി.
  2. ഐശ്വര്യമുള്ള
  3. ശോഭയുള്ള
 6. ഭാഗി

  1. നാ.
  2. ഉടമ
  3. ഭാഗ്യവാൻ
  4. പങ്കുള്ളവൻ, കൂറുകാരൻ
 7. ഭുക്ക്

  1. വി. പദാന്ത്യ.
  2. തിന്നുന്ന
  3. അനുഭവിക്കുന്ന
  4. ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉദാഃ ക്രതുഭുക്ക്
 8. ഭേകി

  1. നാ.
  2. ചെറിയ ബ്രഹ്മി
  3. പെൺതവള
  4. തവളക്കുഞ്ഞ്
 9. ഭോഗി1

  1. വി.
  2. ഐശ്വര്യമുള്ള
  3. സഹിക്കുന്ന
  4. ഭോഗമുള്ള, അനുഭവിക്കുന്ന
  5. വിഷയസുഖത്തിൽ മുഴുകിയ
 10. ഭോഗി2

  1. നാ.
  2. ക്ഷുരകൻ
  3. രാജാവ്
  4. ആയില്യം നക്ഷത്രം
  5. വിടൻ
  6. നാഗതാളി
  7. ഫണമുള്ളത്, സർപ്പം
  8. സുഖി
  9. ഗ്രാമത്തിൽ പ്രധാനി
  10. പോണ്ടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക