1. ബകധ്യാനം

    1. നാ.
    2. കപടധ്യാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക