1. ബകപഞ്ചകം

    1. നാ.
    2. കാർത്തികമാസം ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ അഞ്ചുദിവസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക