1. ബകവ്രതം

    1. നാ.
    2. ബകത്തെപ്പോലെ കപടനയം പ്രവർത്തിക്കൽ
    3. കപടഭക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക