1. ബകുലം

    1. നാ.
    2. ഒരു മരം, ഇലഞ്ഞി, അതിൻറെ പൂവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക