1. ബക്രീദ്

    1. നാ. ഇസ്ലാം.
    2. ഒരു നൊയമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക