1. ബജാർ

    1. നാ.
    2. കമ്പോളം
  2. ബേജാറ്

    1. നാ.
    2. അങ്കലാപ്പ്, കുഴപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക