1. ബടുകരണം

    1. നാ.
    2. ബടുവാക്കൽ (ഉപനയം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക