1. ബട്ളർ

    1. നാ.
    2. (യൂറോപ്യൻറെ) പാചകക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക