1. ബഡവാഗ്നി

    1. നാ. പുരാണ.
    2. സമുദ്രത്തിനുള്ളിൽ പെൺകുതിരയുടെ മുഖത്തിൻറെ ആകൃതിയിൽ സദാ ജ്വലിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക