1. ബഡായി

    1. നാ.
    2. അതിശയോക്തി
    3. ആത്മപ്രശംസ
    4. ഇല്ലാത്തകാര്യം കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക