1. ബദരി

  1. നാ.
  2. ബ്രഹ്മി
  3. പഞ്ഞി
  4. ഇലന്ത
  5. തുടരി
  6. ഒരു പുണ്യസ്ഥലം (ബദരീനാഥം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക