1. ബദ്ധകങ്കണൻ

    1. നാ.
    2. കാപ്പുകെട്ടിയവൻ, തയാറായവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക