1. ബദ്ധചിത്ത

    1. വി.
    2. മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക