1. ബദ്ധഭാവൻ

    1. നാ.
    2. മനസ്സു ചാഞ്ഞവൻ, പ്രേമത്തോടുകൂടിയവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക