1. ബദ്ധരാഗ

    1. വി.
    2. അനുരാഗത്തോടുകൂടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക