1. ബദ്ധവൈരം1

    1. നാ.
    2. വലിയ നീരസം
  2. ബദ്ധവൈരം2

    1. അവ്യ.
    2. വൈരത്തോടുകൂടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക