1. ബദൽ

  1. നാ.
  2. മറുപടി
  3. പകരം ചെയ്തത്, പകരമായുള്ളത്
 2. ബുധില

  1. വി.
  2. പാണ്ഡിത്യമുള്ള
 3. ഭൂതാലി

  1. നാ.
  2. നിലപ്പന
  3. നിലംപാതിരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക