1. ബധിര

    1. വി.
    2. ശ്രവണശക്തിയില്ലാത്ത, കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക