1. ബധിരത

    1. നാ.
    2. കേൾവിശക്തി ഇല്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക