1. ബധ്വാ

  1. അവ്യ.
  2. ബന്ധിച്ചിട്ട്, കെട്ടിയിട്ട്
 2. ഭിത്ത്വാ

  1. അവ്യ.
  2. ഭേദിച്ചിട്ട്
 3. ഭേത്താവ്

  1. നാ.
  2. ഭേദനംചെയ്യുന്നവൻ, കലഹമുണ്ടാക്കുന്നവൻ, ഒറ്റുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക